מרן רבינו שליט"א - נחיצות לימוד הל' רבית
אצל סיום הל' רבית בין כותלי מבצר הכוללים

אתר זה נבנה באמצעות