נייע פּראַכטפולע "ספרים שאַפעס" אינסטאָלירט אויף ערשטן שטאָק פון בנין הכוללים


נדבת לב הרבני הנגיד ר' וואָלף פּערל הי"ו נדבן אוצר הספרים אוצר שלום יוסף ופטרון כולל פתורא דשבתא – אליבא דהלכתא

נייע שענק אינסטאָלירט נאָך צוואָנציג יאָר וואָס ביז-איצטיגע שענק זענען אין באַנוץ ווערנדיג אינסטאָלירט ביים באַנייען דעם בנין – הערליכע שענק פיל פּראַקטישער און באַקוועמער מיט פּלאַץ פאַר פרישע טויזנטער ספרים, ציבור'ישע און פּריוואַטע, כדי צו קענען איינקויפן און מסדר זיין פילע פרישע ספרים וואָס פעלט זיך אויס פאַר די לומדים – ספּעציעלע מעגליכקייט צו האַלטן ספרים וואָס ווערט נאָר באַנוצט צייטנסווייז אויף די העכערע ספּעציעלע פּאָליצעס פון די שאַפעס

This site was built using